Eupithecia cocciferata

GEOMETRIDAE

Eupithecia cocciferata

Millière, 1864

Fdb     Fdg     Fdd     Fdh
Eupithecia cocciferata 83 1  Eupithecia cocciferata 13 1
Var Bouches-du-Rhône
Eupithecia cocciferata 06 1 Eupithecia cocciferata 06 2
Alpes-Maritimes
Eupithecia cocciferata 34 1 Eupithecia cocciferata 66 1
Hérault Pyrénées-Orientales
Eupithecia cocciferata
Chenille L3
Eupithecia cocciferata Eupithecia cocciferata Eupithecia cocciferata
Chenille L4
Eupithecia cocciferata  Eupithecia cocciferata Eupithecia cocciferata
Chenille L5
Eupithecia cocciferata
Chrysalide
Alpes-Maritimes
Genitalia femelles

Les commentaires sont fermés.