Colostygia pectinataria

GEOMETRIDAE

Colostygia pectinataria

(Knoch, 1781)

Fdb     Fdg     Fdd     Fdh
Colostygia pectinataria 05 1 Colostygia pectinataria 31 1
Hautes-Alpes Haute-Garonne
Colostygia pectinataria 38 1 Colostygia pectinataria 38 2 Colostygia pectinataria 38 3
Isère
Genitalia     mâles femelles

Les commentaires sont fermés.